Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάσεις:
  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Ομβρίων
  • Θέρμανσης
  • Εξαερισμού
  • Πυρόσβεσης υπογείων χώρων στάθμευσης
  • Μέσης & Χαμηλής Τάσης
    (Φωτισμού, Πυρανίχνευσης, Voice/Data, CCTV)