Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις υπόγειων δικτύων αποχέτευσης από HDPE
  • Κατασκευή και εγκατάσταση αντλιοστασίων λυμάτων