Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού
  • Προκατασκευή - Kατασκευή καιεγκατάστασηανοξείδωτων, HDPEκαιPVCαγωγών διακίνησης υγρών